Ulazak u sustav PDV-a za javnu znanstvenu ustanovu

Javna znanstvena ustanova Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Centar), obavlja, između ostalog, djelatnost prikupljanja, objedinjavanja i zaštite sve dokumentacije i svih podataka nastalih u Domovinskom ratu i vezanih uz rat. Također, objavljuje publikacije i druga djela nastala na temelju svoje djelatnosti te registraturno i arhivsko gradivo nastalo u Domovinskom ratu od čega je u 2010. godini Centar obavio isporuka u vrijednosti većoj od 85.000,00 kuna. Na pitanje je li Centar obvezan upisati se u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost te pitanja u vezi odbitka pretporeza odgovaramo u nastavku.

Prema odredbi članka 22. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 94/09., u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 34. stavak 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09., u daljnjem tekstu: Pravilnik) poduzetnik, osim poduzetnika iz članka 6. stavka 1. točke 3. Zakona, čija godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga iz članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona, nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku 11. i 11.a Zakona oslobođene poreza, u prethodnoj kalendarskoj nije bila veća od 85.000,00 kuna, oslobođen je plaćanja poreza na dodanu vrijednost na isporuke dobara i usluga, nema pravo na iskazivanje poreza na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza koji mu zaračunaju ostali poduzetnici.

Člankom 34. stavak 6. i 7. Pravilnika propisano je ako poduzetnik iz stavka 4. istoga članka Pravilnika tijekom tekuće godine ostvari isporuke koje bi bile oporezive u vrijednosti preko 85.000,00 kuna, postaje poreznim obveznikom od 1. siječnja iduće godine. O činjenici da je u protekloj godini obavio isporuke koje bi bile oporezive iznad određenog iznosa i time postao obveznikom poreza na dodanu vrijednost poduzetnik iz stavka 6. istoga članka Pravilnika obavještava nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnošenjem prijave radi upisa u registar poreznih obveznika najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.

Prijava se podnosi na obrascu P-PDV 1 čiji je oblik i sadržaj sastavni dio Pravilnika, sukladno odredbama članka 40. stavak 7. i 9. Pravilnika.

Pretporez je iznos poreza na dodanu vrijednost iskazan na računima za isporuke dobara i usluge koje su drugi poduzetnici obavili poreznom obvezniku u poduzetničke svrhe, sukladno odredbama članka 20. stavak 1. Zakona i članka 132. stavak 1. Pravilnika.

Poduzetnici koji obavljaju oporezive isporuke dobara i usluga imaju pravo na odbitak pretporeza. sukladno .odredbama članka 133. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09.), ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da računi za primljena dobra ili obavljene usluge sadrže sve podatke propisane člankom 15. stavkom 3. Zakona,
2. da je isporuka dobara ili usluga primljena od drugog obveznika poreza na dodanu vrijednost,
3. da za primljena isporuka prema članku 20. i 22f Zakona nije isključeno pravo na odbitak pretporeza,
4. da je isporuka obavljena poduzetniku u poduzetničke svrhe.

U predmetnom slučaju, ako porezni obveznik obavlja djelatnost arhiva prema posebnim propisima prema kojima se ta djelatnost može smatrati uslugom u kulturi može se primijeniti oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost sukladno odredbama članka 11. stavak 1. točka m) Zakona U tom slučaju ako porezni obveznik koristi primljena dobra ili uvezena dobra i usluge koje su mu obavljene djelomično za isporuke dobara i obavljanje usluga koje isključuju odbitak pretporeza, porezni obveznik može odbiti samo onaj dio pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza, prema odredbi članka 20. stavka 6. Zakona. Iznos pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i usluge za koje je dopušten odbitak, a koji se ne može izravno pripisati tim isporukama na temelju knjigovodstvene i druge dokumentacije, određuje se na godišnjoj razini kao postotak koji se dobije stavljanjem u odnos ukupnih oporezivih isporuka bez poreza na dodanu vrijednost za koje je dopušten odbitak pretporeza u odnosu na ukupan iznos isporuka bez poreza na dodanu vrijednost. Iznimno, poduzetnik može dio pretporeza koji može odbiti utvrđivati odvojeno za svaki dio svog poslovanja, uz uvjet da vodi odvojeno knjigovodstvo i da o tome prethodno obavijesti Poreznu upravu.

Sukladno odredbi članka 146. stavak 4. i 5. Pravilnika, iznos pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza izračunava se za sve isporuke koje obavi porezni obveznik, kao razmjerni dio na način da se u brojniku navede ukupna vrijednost godišnjih isporuka (prometa), bez poreza na dodanu vrijednost, za koje je dopušten odbitak pretporeza. a u nazivniku ukupna vrijednost godišnjih isporuka (prometa), bez poreza na dodanu vrijednost, uključenih u brojnik i isporuka za koje nije dopušten odbitak pretporeza. Kod izračuna ne uzima se u obzir vrijednost isporuka gospodarskih dobara koja je porezni obveznik koristio za obavljanje svoje gospodarske djelatnosti, vrijednost isporuka koje se odnose na povremene isporuke nekretnina, te vrijednost isporuka koje se odnose na povremene financijske transakcije navedene u članku 11.a stavku 1. točke b) do g) Zakona.

Sukladno odredbama članka 18. stavak 1. Zakona i članka 115. stavak 1. i 2. Pravilnika porezni obveznik mora za obračunsko razdoblje sam utvrditi obvezu poreza na dodanu vrijednost i iskazati je u prijavi poreza. Porezni obveznik mora prijavu poreza predati mjerodavnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu na propisanom obrascu PDV do zadnjega dana u tekućem mjesecu po proteku obračunskog razdoblja bez obzira jesu li u tom razdoblju obavljene oporezive isporuke ili ne.

Prema odredbi Članka 120. stavak 1. Pravilnika ako je iznos pretporeza veći od iznosa obveze u obrascu PDV iskazuje se pravo na povrat poreza koji iznos porezni obveznik može ustupiti, iskazati kao predujam odnosno kao povrat, o čemu se izjašnjava u navedenom obrascu na za to predviđenom mjestu.

Sukladno navedenome, obzirom da je Centar ostvario u prethodnoj godini prihode od izdavačke djelatnosti u iznosu većem od 85.000,00 kuna, obvezan je do 15. siječnja 2011. godine o tome obavijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave te podnijeti prijavu za upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, u skladu s naprijed navedenim odredbama Zakona i Pravilnika. Napominjemo da ukoliko porezni obveznik preplaćeni porez iskaže kao povrat te ako se utvrdi da porezni obveznik ne namiruje uredno druge porezne obveze, odnosno da ima dospjelih, a neplaćenih poreza ili drugih javnih davanja, te neplaćene obveze će se namiriti preknjiženjem sredstava po računima prije samog povrata poreza na dodanu vrijednost, sukladno odredbi članka 113. stavak 6. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08.).

Povratak na mišljenja