Unošenje proizvoda životinjskog podrijetla u osobnim pošiljkama u Republiku Hrvatsku

U vezi Vašeg prosvjeda od 16. ožujka 2011. godine, a zbog navodnog onemogućavanja unosa sira, suhog mesa i vina za osobne potrebe putnika, kojega provode carinski službenici na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, obavještavamo Vas o sljedećem:

Prema odredbama članka 91. stavak 2. Carinskog zakona (Nar. nov., br. 78/99. – 56/10.), puštanje robe u slobodan promet podrazumijeva i primjenu mjera trgovinske politike i ispunjavanje drugih formalnosti u vezi s uvozom robe.

Gornje znači da je, nastavno i na odredbe članka 53. Zakona o trgovini, koje dozvoljavaju fizičkim osobama unos robe isključivo nekomercijalne naravi, tj. koja će služiti njihovim osobnim potrebama i potrebama njihove obitelji, carinska služba u obvezi provoditi nadzor nad poštivanjem svih propisa izvan carinskoga sustava koji reguliraju uvjete za unos i uvoz određenih vrsta robe, moguća ograničenja ili potrebu posjedovanja propisanih dozvola, uvjerenja, certifikata o ispravnosti, i sl.

Za propisivanje uvjeta unosa i uvoza hrane, posebice hrane životinjskog podrijetla, nije nadležna Carinska uprava, već Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, odnosno granična veterinarska inspekcija, dok je carinska služba u obvezi, pri nadzoru prekograničnog putničkog robnog prometa, voditi računa o propisanim ograničenjima unosa ili ispunjavanja uvjeta za slobodan unos robe za potrebe putnika.

S time u vezi ističemo kako je, u Nar. nov., br. 56/09. od 13. svibnja 2009. godine objavljen Pravilnik Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, o uvjetima unošenja osobnih pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla, i koji je stupio na snagu 21. svibnja 2009. godine. Navedenim Pravilnikom značajno su izmijenjeni uvjeti (posebno glede količina i država unosa) za unos u poštanskom i putničkom prometu, proizvoda životinjskog podrijetla.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja obavijestilo je aktom, klasa: NP 322-06/09-01/58 od 20. svibnja 2009. godine, Carinsku upravu o početku primjene gornjega propisa i o obvezi postupanja prema istome, ujedno dostavivši i preglednu tabelu proizvoda, čiji unos regulira Pravilnik, po vrstama, količinama i zemljama unosa. Ujedno je skrenuta pažnja i na uvjete i procedure pri unosu kućnih ljubimaca, uređenih Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca (Nar. nov., br. 72/07. – 68/08.), o čemu je navedeno ministarstvo donijelo i odgovarajući naputak.

Navedene akte možete naći i na web stranicama navedenog tijela državne uprave, a o istima su obaviještene sve carinarnice, radi odgovarajućega postupanja svih carinskih ispostava (posebno graničnih).

Iz gore navedenih propisa proizlazi kako unos iz BiH svake količine (pa i najminimalnije) proizvoda koje spominjete u svojem podnesku, podliježe obvezatnom veterinarskom pregledu, i moraju ih pratiti odgovarajući veterinarski certifikati nadležnih veterinarskih službi.

Samo uzgred napominjemo kako članak 53. Zakona o vinu (Nar. nov., br. 96/03.) ograničava unos vina u putničkom prometu za osobne potrebe na najviše 5 litara po osobi.

Povratak na mišljenja