RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Upis tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost

Broj: 410-19/13-01/312 od 06.12.2013.

   U skladu s odredbama čl. 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13. i 99/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekst Zakon) te odredbama čl. 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13. i 85/13., u daljnjem tekstu: Pravilnik) tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima (u daljnjem tekstu: tijela) mogu postati obveznici PDV-a u sljedećim slučajevima:
 
      1. kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti, ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija,
      2. kada obavljaju gospodarske djelatnosti iz Dodatka I. Zakona u opsegu koji nije zanemariv odnosno koji prelazi 230.000,00 kn,
      3. kada obavljaju bilo koju drugu gospodarsku djelatnost odnosno gospodarsku djelatnost iskorištavanja materijalne ili nematerijalne imovine (najam, zakup i slično) iz čl. 6. st. 2. Zakona, u opsegu koji nije zanemariv, odnosno koji prelazi 230.000,00 kn.
 
      Napominje se da su tijela kao i svi drugi porezni obveznici obvezna zatražiti upis u registar obveznika PDV-a najkasnije do 15. siječnja tekuće godine, ako su u prethodnoj kalendarskoj godini od obavljanja djelatnosti, ostvarili isporuke u vrijednosti većoj od 230.000,00 kn. U tom slučaju nadležna ispostava Porezne uprave ih upisuje u registar obveznika PDV-a bez donošenja rješenja.
 
      Stoga u slučaju da su tijela obavljajući gospodarske djelatnosti iz Dodatka I. Zakona ili bilo koju drugu gospodarsku djelatnost odnosno gospodarsku djelatnost iskorištavanja materijalne ili nematerijalne imovine (najam, zakup i slično) u 2013. ostvarili isporuke u vrijednosti većoj od 230.000,00 kn obvezna su najkasnije do 15. siječnja 2014. nadležnoj ispostavi Porezne upravi podnijeti zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a (Obrazac P-PDV) radi upisa u registar obveznika PDV-a.
 
      Obzirom da tijela mogu obavljati različite djelatnosti i od njih ostvarivati primitke, radi olakšavanja utvrđivanja djelatnosti čiji se primici ubrajaju, odnosno ne ubrajaju u iznos 230.000,00 kn propisan čl. 90. Zakona u nastavku navodimo neke od djelatnosti koje tijela obavljaju, a koje se ubrajaju ili ne ubrajaju u iznos od 230.000,00 kn.
 
      Djelatnosti čije se isporuke ubrajaju u iznos 230.000,00 kuna propisan čl. 90. Zakona:
      - djelatnosti iz Dodatka I. Zakona,
      - najam poslovnog prostora,
      - iznajmljivanje „društvenih domova“ i sličnih objekata,
      - prodaja grobnih okvira,
      - prodaja kazeta za urne i
      - ostale slične djelatnosti.
 
      Napominje se da će 1. siječnja 2015. na snagu stupiti i odredbe Zakona prema kojima će isporuke građevinskog zemljišta biti oporezive PDV-om. Stoga će tijela od 1. siječnja 2015. biti obvezna i vrijednost isporuka građevinskog zemljišta koje će isporučivati od tog datuma ubrajati u iznos 230.000,00 kn.
 
      Koncesije što ih daju tijela (kao što su primjerice koncesije na pomorskom dobru, koncesije za javna parkirališta ili javne garaže, koncesije na javnim cestama i slično) te davanje u zakup državne imovine (primjerice poljoprivrednog zemljišta) ne ubrajaju se u iznos od 230.000,00 kn.
 
      S tim u vezi posebno ističemo djelatnosti čije se isporuke ne ubrajaju u iznos 230.000,00 kn propisan člankom 90. Zakona:
       - najam stanova (zaštićene najamnine) sukladno Zakonu o najmu stanova te činjenicu da je najam stanova za stanovanje oslobođen plaćanja PDV-a,
       - iznajmljivanje otvorenog prostora na sajmištu,
       - zakup poljoprivrednog zemljišta neovisno o tome radi li se o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta ili poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu tijela obzirom da se radi o korištenju općih ili drugih dobra za koje je određeno da su dobra od interesa za Republiku Hrvatsku,
       - zakup javnih površina za postavu kioska, štandova, montažnih objekata koji su u naravi isti kioscima, pokretnih radnji, uslužnih naprava, naprava za zabavu, ugostiteljskih terasa obzirom da se radi o površini koja je javno dobro,
       - naknada za davanje koncesije radi korištenje zemljišta u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina,
       - naknada za pravo građenja objekata vodoopskrbe,
       - naknada za korištenje grobnih mjesta,
     - naknada za održavanje groblja, osim kada tu djelatnost obavlja vlastiti pogon kao komunalnu djelatnost,
       - prihodi od usluge sahrane (otvaranje grobnica, iskop groba),
       - izdavanje rješenja za izgradnju betonskih okvira,
       - naknada za korištenje mrtvačnice, osim kada tu djelatnost obavlja vlastiti pogon kao komunalnu djelatnost,
       - naknade od koncesija koje se daju prijevoznicima (npr. taxi prijevoznicima),
       - naknade od koncesije koje se daju pogrebnim poduzećima (prijevoz umrlih osoba i njihovo smještanje u mrtvačnicu može obavljati samo osoba koja ima tu koncesiju),
       - naknade od koncesija koje se daju dimnjačarima,
       - komunalna naknada,
      - naplata parkiranja, osim kada tu djelatnost obavlja vlastiti pogon kao komunalnu djelatnost,
      - zakup mjesta na tržnicama (stolovi na tržnicama), osim kada tu djelatnost obavlja vlastiti pogon kao komunalnu djelatnost,
       - ekološka renta obzirom da se ne smatra isporukom već odštetom i
       - ostale slične djelatnosti.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)