RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Uredba o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu kapitala

Narodne novine br.131/2017. od 28.12.2017.

 

      Uredbom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 88/08., 146/08., 74/09., 54/13., 159/13., 18/15., 110/15. i 123/16.).

      Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 123/16.).

      Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)