Usklađenje vrijednosti dugotrajne imovine

U vašem pismu pod navedenim brojem postavljate pitanje priznaje li se rashod s naslova vrijednosnog usklađenja dugotrajne materijalne imovine u poreznom razdoblju kada je usklađenje obavljeno ili u razdoblju kada je imovina prodana ili na drugi način uporabljena.

Prema odredbi članka 5. stavak 1. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05. i 57/06.), porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama istoga Zakona. Primjena računovodstvenih propisa znači i primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS), a to znači iskazivanje realne, fer vrijednosti imovine u bilanci. Fer vrijednost je definirana kao iznos za koji bi se imovina mogla razmijeniti između upućenih i voljnih stranaka u transakciji pred pogodbom, u što spada usklađenje vrijednosti opreme i zaliha na vrijednost nižu od knjigovodstvene, kako je to navedeno u definicija pojmova MSFI-a 1, Dodatak A.

Zakon o porezu na dobit u člancima 9. i 10. propisuje odstupanja od navedenih računovodstvenih propisa tako da propisuje za koju se imovinu rashodi porezno ne priznaju pri usklađenju njene vrijednosti s realnom vrijednošću. Za iznos rashoda s naslova smanjenja vrijednosti imovine treba povećati poreznu osnovicu u razdoblju kada je vrijednost imovne smanjenja kao privremenu razliku, jer se ti rashodi porezno priznaju u razdoblju u kojemu se imovna proda ili na drugi način upotrijebi (sve zalihe, financijska imovina, potraživanja). Međutim, Zakon o porezu na dobit ne propisuje obvezu povećanja porezne osnovice za rashode od usklađenja vrijednosti dugotrajne imovine. To znači da se rashodi nastali usklađenjem vrijednosti dugotrajne imovine porezno priznaju u razdoblju kada je usklađenje obavljeno, neovisno o tome je li dugotrajna materijalna imovina prodana, uništena ili na drugi način upotrijebljena, a što proistječe iz navedene odredbe članka 5. stavak 1. Zakona o porezu na dobit, odnosno primjene računovodstvenih propisa pri utvrđivanju porezne osnovice.

U pismu Središnjeg ureda Porezne uprave, Klasa: 410-10/05-01/43, Ur. br: 513-07-21-01/05-3, od 4. studenoga 2005., koje spominjete u svom podnesku ne piše o vrijednosnom usklađenju dugotrajne imovine nego o amortizaciji.

Povratak na mišljenja