Usluge socijalne skrbi – priprema i dostava obroka starijim osobama

Udruga iz dostavnog popisa dostavila je upit u vezi oporezivanja PDV-om obavljanja usluga pripreme i dostave obroka starijim, nemoćnim, bolesnim i invalidnim osobama u skladu s posebnim propisima. Kako je u upitu navedeno, udruga obavlja djelatnost socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe radi poboljšanja kvalitete života i uključenosti u zajednicu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, a ako ostvari dobit, koristi je isključivo za unapređenje svoje djelatnosti. Obavljene usluge udruzi temeljem ugovora za korisnike plaća Grad Split ili nadležno Ministarstvo socijalne politike i mladih, a postoji mogućnost da ih plaća i sam korisnik u slučaju kada ne ispunjava sve uvjete za ostvarivanje prava koje je propisao Grad, odnosno županija ili nadležno ministarstvo. U vezi pitanja jesu li navedene usluge oslobođene plaćanja PDV-a, odnosno treba li se udruga prijaviti u registar obveznika PDV-a odgovaramo u nastavku.
Odredbama čl. 39. st. 1. t. g) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., dalje u tekstu: Zakon) i čl. 56. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14., dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene usluge i isporuke dobara povezane sa socijalnom skrbi, uključujući one što ih obavljaju i isporučuju domovi za starije i nemoćne osobe. Plaćanja PDV-a oslobođene su ove isporuke i kad ih obavljaju, obiteljski domovi, ustanove, tijela s javnim ovlastima ili druge organizacije sukladno posebnim propisima na području socijalne skrbi. Navedenim uslugama i isporukama dobara smatraju se sve one usluge i isporuke dobara koje se mogu obavljati prema posebnim propisima iz područja socijalne skrbi kojima se korisnicima socijalne skrbi osigurava stanovanje, prehrana, briga o zdravlju, odgoj i obrazovanje, psihosocijalna rehabilitacija, njega i druge slične potrebe.
Stoga, obavljanje usluga organiziranja prehrane, odnosno pomoći u kući koje obavlja udruga temeljem Zakona o socijalnoj skrbi oslobođeno je plaćanja PDV-a sukladno navedenim odredbama Zakona i Pravilnika.
Napominjemo da se prema odredbama čl. 90. st. 1. i 5. Zakona malim poreznim obveznikom smatra pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 230.000,00 kn. Navedena vrijednost isporuka dobara i usluga, bez PDV-a, obuhvaća:
a) vrijednost isporuka dobara ili usluga koje su oporezive,
b) vrijednost isporuka oslobođenih PDV-a iz čl. 45., 46., 47., 48. i 49. Zakona,
c) vrijednost isporuka nekretnina i transakcija iz čl. 40. st. 1. t. a) do g) Zakona, osim ako su te transakcije pomoćne.
Stoga, ako predmetna udruga u prethodnoj kalendarskoj godini obavi navedene usluge koje su oslobođene plaćanja PDV-a u vrijednosti većoj od 230.000,00 kn, ne postaje obveznik PDV-a obzirom da se te usluge ne uključuju u vrijednost isporuka kojom mali porezni obveznik postaje obvezan upisati se u registar obveznika PDV-a.
 

Povratak na mišljenja