RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Utvrđivanje osnovice poreza na dodanu vrijednost pri isporuci građevinskog zemljišta

Broj: 410-19/15-01/25 od 16.01.2015.

Grad iz dostavnog popisa postavio nam je upit o utvrđivanju osnovice poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) pri isporuci građevinskog zemljišta. U upitu se navodi da je Grad upisan u registar obveznika PDV-a te da prodaje građevinsko zemljište za koje je izdana dozvola o gradnji. Odlukom o uvjetima za raspolaganje zemljištem u Poduzetničkoj zoni definirana je poticajna cijena od 5,00 kn po kvadratnom metru, dok prema procjeni ovlaštene osobe tržišna cijena iznosi 30,00 kn po kvadratnom metru. Nadalje, u upitu se navodi da Grad investitoru prodaje zemljište po poticajnoj cijeni, a ukoliko investitor ne ispuni ugovorene uvjete obvezan je platiti razliku između poticajne i tržišne cijene zemljišta. U slučaju neispunjenja ugovornih uvjeta investitor je obvezan platiti i ugovornu kaznu te nije dužan vratiti zemljište Gradu. Postavili ste pitanje je li Grad obvezan obračunati PDV na razliku u cijeni u slučaju da investitor ne ispuni ugovorene uvjete.
 
     Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno čl. 4. st. 1. t. 1. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
Prema odredbama čl. 33. st. 1. Zakona poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra se naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga.
 
Nadalje, sukladno odredbama čl. 33. st. 9. Zakona u slučaju isporuka dobara i obavljanja usluga osobama koje su u obiteljskim i drugim bliskim osobnim vezama s poreznim obveznikom te u slučaju postojanja financijskih i pravnih veza, uključujući odnose poslodavca i zaposlenika kao i članova njihovih obitelji, veza na temelju članstva, upravljanja ili vlasništva, poreznom osnovicom smatra se tržišna vrijednost u smislu st. 10. ovoga članka ako je:
a) naknada niža od tržišne vrijednosti, a primatelj isporuke nema pravo na odbitak pretporeza u cijelosti u smislu Zakona,
b) naknada niža od tržišne vrijednosti, a isporučitelj nema pravo na odbitak pretporeza u cijelosti u smislu Zakona i radi se o isporukama koje su oslobođene PDV-a u skladu s odredbama čl. 39. st. 1. i čl. 40. st. 1. i 2. Zakona,
c) naknada viša od tržišne vrijednosti, a isporučitelj nema pravo na odbitak pretporeza u cijelosti u smislu Zakona.
 
Iz odredbi čl. 40. st. 6. Zakona proizlazi da se građevinskim zemljištem koje je oporezivo PDV-om smatra zemljište za koje je izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje.
 
Slijedom navedenog, pri isporuci građevinskog zemljišta za koje je izdana dozvola o gradnji kupcu koji ima pravo na odbitak pretporeza Grad je obvezan obračunati PDV na naknadu koju čini sve ono što je primio ili treba primiti od kupca. U slučaju neispunjenja ugovornih uvjeta od strane kupca, Grad je obvezan obračunati PDV na naknadu koju čini razlika između poticajne i tržišne cijene zemljišta u razdoblju oporezivanja u kojem je ta naknada primljena.
    
 

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i porezi



Povratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)