Za Općinu Vižinada-Visinada promijenila se stopa prireza

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 3%, a osnovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupna svota obračunanog poreza na dohodak.

Obveznici prireza porezu na dohodak su sve fizičke osobe s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Općine Vižinada-Visinada. 

Ova Odluka primjenjuje se od 1. lipnja 2012.

Povratak na vijesti