RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

Narodne novine br.106/2018. od 30.11.2018.

 

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16.).

      Odredbe Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 30/17.) ostaju na snazi.

      Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2019., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)