RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade

Narodne novine br.69/2017. od 14.07.2017.

 

       Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona  o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. nov., br. 74/14.).

       Postupci započeti do stupanja na snagu ovog Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. nov., br. 74/14.).

       Ovaj Zakon stupa na snagu 22. srpnja 2017., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)