Aktualnosti u obračunu PDV-a na usluge


Trajanje: 2 h 50 min
Datum: 10.05.2022

Cijena: 625,00 KN
82,95 EURPorezno postupanje pri oporezivanju pruženih usluga značajno se razlikuje od oporezivanja isporuke dobara, i to posebno kada je riječ o tzv. inozemnim uslugama. Cilj je ovog webinara obrazložiti porezno motrište usluga koje hrvatski porezni obveznici obavljaju poreznim obveznicima u RH, u EU-u i u trećim zemljama osobama koje nisu porezni obveznici te kada uslugu prima ili pruža mali porezni obveznik. Sve navedeno obrazložit će se na praktičnim primjerima koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi.

Program:

Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

  • Posebnosti u oporezivanju građevinskih usluga u tuzemstvu(usluge za koje se primjenjuje tuzemni prijenos porezne obveze, nastanak porezne obveze, postupanje s predujmovima)
  • Oporezivanje inozemnih usluga prema temeljnom načelu oporezivanja usluga (usluge obavljene u EU-u i u trećim zemljama poreznim obveznicima i osobama koje nisu porezni obveznici)xxx
  • Obveza registracije za potrebe PDV-a i postupanje malih poreznih obveznika
  • Posebnosti u oporezivanju usluga u vezi s nekretninama (utvrđivanje usluga koje su vezane uz nekretnine, oporezivanje isporuka navedenih usluga poreznim obveznicima iz EU-a i iz trećih zemalja i osobama koje nisu porezni obveznici)
  • Posebnosti u oporezivanju prijevoznih usluga PDV-om (prijevoz dobara između poreznih obveznika, prijevoz dobara osobama koje nisu porezni obveznici, prijevoz pri izvozu i uvozu dobara, prijevoz putnika u tuzemstvu, EU-u, trećim zemljama i dr.)
  • Primjena posebnog postupka oporezivanja – OSS (koja su porezna rješenja za obveznika koji pruža usluge fizičkim osobama u EU-u, odnosi li se posebni postupak i na male porezne obveznike)

Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

  • Posebnosti u oporezivanju posredničkih usluga (oporezivanje isporuka navedenih usluga poreznim obveznicima iz EU-a i iz trećih zemalja i osobama koje nisu porezni obveznici)
  • Posebnosti usluga u kulturi i usluga pripremanja i posluživanja hrane(oporezivanje isporuka navedenih usluga poreznim obveznicima iz EU-a i iz trećih zemalja i osobama koje nisu porezni obveznici)
  • Posebnosti u oporezivanju iznajmljivanja prijevoznih sredstavai ostalih sličnih usluga koje se oporezuju prema mjestu obavljanja usluga (oporezivanje isporuka navedenih usluga poreznim obveznicima iz EU-a i iz trećih zemalja i osobama koje nisu porezni obveznici)

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 10. svibnja 2022. godine.

Cijena video snimke je 625,00 kn kn (500,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.