Aktualnosti u primjeni PDV-a


Trajanje: 3 h 20 min
Datum: 17.03.2021

Cijena: 500,00 kn


Snimka webinara - Aktualnosti u primjeni PDV-a

Na ovoj snimci webinara možete pronaći odgovore na aktualna pitanja u primjeni propisa o porezu na dodanu vrijednost u 2021. godini koja se odnose na promete dobara i usluga u tuzemstvu kada ih obavljaju hrvatski ili strani porezni obveznici. Objašnjena su i pravila u vezi s isporukama dobara unutar EU-a, isporukama u nizu, premještanjem dobara i aranžmanom premještanja dobara, stjecanjem dobara iz EU-a, uvozom dobara u RH, izvozom dobara iz RH, trostranim poslovima, „lažnim“ trostranim poslovima i aktualna pitanja iz područja oporezivanja inozemnih usluga. Sve navedeno razmotreno je na konkretnim primjerima iz poslovne prakse i presudama Suda Europske unije koje su povezane s navedenim temama.

Program:

Isporuke dobara i usluga u tuzemstvu, oslobođenje za isporuku dobara unutar EU-a, stjecanje dobara unutar EU-a, isporuke u nizu, trostrani poslovi, posebnosti u oporezivanju inozemnih usluga
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.

  • Oporezivanje dobara i usluga u tuzemstvu – domaći i strani porezni obveznici – nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza
  • Isporuka dobara unutar EU-a i isporuke u nizu – uvjeti za oslobođenu isporuku, koji su dokazi o otpremi dobara ovisno o tome tko organizira prijevoz, važnost PDV ID broja, primjeri iz prakse
  • Stjecanje dobara unutar EU-a – nastanak porezne obveze, tko ima pravo priznavanja pretporeza, porezne evidencije
  • Trostrani posao – uvjeti za primjenu pojednostavljena u oporezivanju u trostranom poslu, tko plaća PDV, a tko je oslobođen PDV-a u trostranom poslu
  • Izvoz dobara – uvjeti za oslobođenu isporuku, kada je prijevoz pri izvozu dobara oslobođen PDV-a (presuda Suda EU)
  • Oporezivanje inozemnih usluga – koje se usluge oporezuju prema temeljnom načelu, a koje prema iznimkama, posebnosti u oporezivanju usluga povezanih s nekretninama, usluge prijevoza dobara i putnika i dr.

Uvoz dobara u RH, porezno motrište premještanje dobara unutar EU-a, aranžmani za premještanje dobara unutar EU-a i lažni trostrani poslovi
Predavač: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.

  • Uvoz dobara u RH – mogućnost primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu dobara i ostala pitanja vezana uz uvoz dobara u RH (prijevoz pri uvozu dobara)
  • Porezno motrište klasičnog premještanja dobara unutar EU-a – uvjeti koji određuju da je riječ o klasičnom premještanju dobara u drugu zemlju članicu EU-a, obračun PDV-a kod premještanja dobara i iskazivanje u prijavama PDV-a
  • Porezno motrište aranžmana za premještanje dobara unutar EU-a – uvjeti koji određuju da je riječ o aranžmanu premještanja dobara unutar EU-a, vođenje evidencija, obračun PDV-a i iskazivanje u prijavama PDV-a
  • Lažni trostrani poslovi s motrišta PDV-a – kupnja i prodaja dobara u drugim zemljama članicama EU-a, kupnja dobara u drugim zemljama članicama EU-a i izvoz dobara u treće zemlje

Ovaj video materijal je snimka webinara  održanog 17. ožujka 2021. godine.

Cijena video snimke je 500,00 kn (400,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara  održanog 17. ožujka 2021. godine i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).