Aktualnosti vezane za isplatne liste

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Trajanje: 3 h 55 min
Datum: 18.09.2023

Cijena: 100,00


Prema novom Pravilniku o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine koji propisuje sadržaj obračuna isplaćene plaće odnosno naknade plaće i isplaćenih i neisplaćenih primitaka (naknade za neiskorišteni godišnji odmor i otpremnine), poslodavci trebaju uskladiti isplatne liste do 1. listopada 2023. godine. To znači da primitke isplaćene od tog datuma treba prikazati na novom obrascu.

Neke promjene vezane za isplatnu listu stupile su na snagu još početkom 2023. godine te proizlaze iz Zakona o radu, dok većina novosti stupa na snagu objavom novog Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine. Na ovom seminaru / webinaru cilj nam je upozoriti vas na konačne promjene koje se odnose na iskazivanje podataka na novim isplatnim listama

Program:

Utvrđivanje plaće, naknade plaće, naknade za neiskorišteni godišnji odmor te otpremnine
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Aktualnosti vezane za utvrđivanje plaće, naknade plaće i otpremnina
 • Koji sve primitci mogu činiti sastavni dio plaće
 • Obvezni dodatci na plaću koje poslodavac mora isplatiti radniku
 • Mogu li neoporezivi primitci biti sastavni dio plaće
 • Dodatci na plaću (kumuliranje dodataka na plaću, osnovica za utvrđivanje dodataka na plaću), ostali primitci i osnovna plaća
 • Može li bonus biti sastavni dio naknade plaće za godišnji odmor
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
 • Utvrđivanje prava na naknadu plaće (prosjek prethodno isplaćenih plaća, naknada za blagdan)
 • Utvrđivanje prava i isplata otpremnine

Nove isplatne liste obračuna plaće, naknade plaće, naknade za neiskorišteni godišnji odmor te otpremnine
Predavač: Dražen OPALIĆ, mag.oec.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Rokovi za izdavanje isplatne liste
 • Više isplatnih lista u mjesecu (stajalište Ministarstva rada i socijalne skrbi)
 • NOVE isplatne liste o plaći, naknadi plaće, naknadi za neiskorišteni godišnji odmor, otpremnini
 • NOVO! Obveza iskazivanja neoporezivih primitaka na isplatnoj listi (prijevoza s posla i na posao, nagrade za radne rezultate, troškova prehrane na isplatnoj listi)
 • Mora li isplatna lista imati sve elemente i koje
 • NOVA isplatna lista NP1 – ovršna isprava
 • Aktualnosti u vezi s dostavom isplatnih lista
 • Aktualna mišljenja Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
 • Iskazivanje naknade za neiskorišteni godišnji odmor (može i na dvije isplatne liste)
 • Iskazivanje na isplatnoj listi za otpremnine, otpremnina za odlazak u mirovinu
 • Tko mora potpisati isplatnu listu isplaćene plaće, a tko neisplaćene plaće

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 14. rujna2023. godine.

Cijena video snimke je 100,00 eura (80,00 eura + 25 % PDV-a) / 659,27 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) , a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.