Analiza poslovne uspješnosti

Naslovnica knjige: Analiza poslovne uspješnosti
E-izdanje
30,66
prof.dr. Vinko BELAK
Biblioteka:   Biblioteka računovodstvo
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   svibanj 2014.
Broj stranica:   412
Jezik:   hrvatski
iz Predgovora  
Ova je knjiga logičan nastavak, a u nekim važnim poglavljima i zamjena za knjigu “Menadžersko računovodstvo” koju sam napisao još davne 1995. godine. Malo je područja koja toliko zanimaju ekonomiste, a posebno analitičare, kao što je analiza poslovne uspješnosti koja obuhvaća: - analizu financijskih izvještaja - analizu tržišnih pokazatelja - analizu nefinancijskih pokazatelja. Glavna je značajka ove knjige da se ona po sadržaju i pristupu bitno razlikuje od svih sličnih knjiga. Naime, u njoj su na poseban način obrađene bitne teme i problemi iz područja analize poslovne uspješnosti, s posebnim usmjerenjem na praktičnu primjenu. Posebno su obrađeni problemi koje većina autora izbjegava obraditi zato što su zaključci u vezi s njima vrlo rizični. Analiza financijskih izvještaja stara je koliko i financijski izvještaji. Može se postaviti pitanje: „Kako to da toliko godina staro područje računovodstva i menadžmenta nije do sada potpuno rasvijetljeno i konačno razjašnjeno do detalja.“
Sadržaj:
Predgovor  
1. Smisao i koristi od analize poslovne uspješnosti, financijskih izvještaja i utvrđivanja ključnih pokazatelja financijske performanse 1
2. Odnos između financijskih i nefinancijskih pokazatelja performanse 1
3. Je li moguće na temelju analize financijskih izvještaja realno procijeniti financijsko stanje poduzeća? 2
4. Područja utvrđivanja ključnih pokazatelja financijske performanse 2
5. Pripreme za analizu financijskih izvještaja 3
5.1. Izvještaji koji će biti korišteni u analizi 3
5.2. Prilagodba stavaka aktive i pasive te prihoda za analizu i računanje ključnih pokazatelja 14
5.2.1. Prilagodbe stavaka aktive 15
5.2.2. Prilagodbe stavaka pasive 16
5.2.3. Prilagodbe prihoda 17
6. Ključni pokazatelji aktivnosti 17
6.1. Kretanje prihoda i ukupnih financijskih rezultata cijeloga gospodarstva Hrvatske kao ambijent u kojemu se mjere performanse promatranih poduzeća 18
6.2. Kretanje prihoda (Revenue Growth Rate) kao pokazatelj aktivnosti 19
6.3. Koeficijent obrtaja aktive (Asset Turnower) kao pokazatelj aktivnosti 21
6.4. Kapitalna intenzivnost kao pokazatelj performanse aktivnosti 27
7. Ključni pokazatelji zarade i profitabilnosti (Profitability rations) 31
7.1. Definicija profita i zarade u mjerenju profitabilnosti 32
7.2. Mjerenje povrata na investirano (ROI) 63
7.3. Mjerenje profitne marže 106
7.4. Mjerenje profitabilnosti pomoću novčanih pokazatelja 122
8. KLJUČNI POKAZATELJI LIKVIDNOSTI 130
8.1. Prilagodba stavaka aktive i pasive za analizu likvidnosti i solventnosti 131
8.2. Radni kapital kao pokazatelj performanse i osnove mjerenja likvidnosti 140
8.3. “Tekući odnos” kao pokazatelj performanse likvidnosti 147
8.4. Brzi odnos ili ubrzana likvidnost kao pokazatelj performanse likvidnosti 151
8.5. Gotovinska (trenutačna) likvidnost kao pokazatelj performanse 152
8.6. Obrambeni interval kao pokazatelj performanse likvidnosti 154
8.7. Odnos radnog kapitala i tekuće pasive kao pokazatelj performanse likvidnosti 158
8.8. Odnos radnog kapitala i imovine kao pokazatelj performanse 161
8.9. Odnos radnog kapitala i prihoda kao pokazatelj performanse likvidnosti 166
8.10. Odnos novčanog tijeka i tekućih obveza kao pokazatelj performanse likvidnosti 171
8.11. Koeficijent obrtaja potraživanja od kupaca kao pokazatelj performanse likvidnosti 172
8.12. Netopotraživanja od kupaca kao pokazatelj performanse likvidnosti 175
9. KLJUČNI POKAZATELJI SOLVENTNOSTI 177
9.1. Stupanj zaduženosti kao pokazatelj performanse solventnosti 179
9.2. Stupanj samofinanciranja kao pokazatelj performanse solventnosti i multiplikator glavnice 181
9.3. Financijska snaga kao pokazatelj performanse solventnosti 183
9.4. Koeficijent financijske stabilnosti kao pokazatelj performanse solventnosti 185
9.5. Odnos ukupnih obveza i vlasničkog kapitala kao pokazatelj performanse solventnosti 189
9.6. Odnos dugoročnih vanjskih obveza i vlasničkog kapitala kao pokazatelj performanse solventnosti 191
9.7. Adekvatnost korištenog kapitala kao pokazatelj performanse solventnosti 194
9.8. Indeks financijske poluge kao pokazatelj performanse solventnosti 196
9.9. Odnos pokrića kamata kao pokazatelj performanse solventnosti 198
10. POKAZATELJI PERFORMANSE O STVARANJU NOVE VRIJEDNOSTI 199
10.1. Neto preostali profit (Net Residual Profit) 200
10.2. Odnos održive novostvorene vrijednosti za vlasnike i dioničare 203
10.3. Dodana vrijednost (Added Value) kao pokazatelj performanse 205
10.4. Ekonomska dodana vrijednost (EVA) kao pokazatelj performanse stvaranja vrijednosti 215
10.5. Tržišna dodana vrijednost kao pokazatelj performanse stvaranja vrijednosti 218
11. Pokazatelji investiranja (Investment Ratios) kao mjerila performanse 221
11.1. Zarada po dionici (Earnings Per Share – EPS) 222
11.2. Dividenda po dionici (Dividend Per Share – DPS) 223
11.3. Odnos cijene i zarade po dionici (Price/Eaernings Ratio – P/E) 223
11.4. Odnos tržišne cijene i knjigovodstvene vrijednosti po dionici (Price to Book – P/B) 225
11.5. Prinos po dionici (Dividend Yield) 225
11.6. Investicijski multiplikator (Investment Multiplier - IMU) 226
11.7. Pokriće dividende (Dividend Cover) 227
11.8. Prihod od prodaje po dionici (Sales Per Share – SPS) 228
11.9. Tržišna kapitalizacija (Market Capitalization - MC) 228
11.10. Vrijednost poduzeća kao pokazatelj performanse i njezin odnos s EBITDA- om 229
12. Pokazatelji efikasnosti (Efficiency Ratios) kao mjerila performanse 240
12.1. Efikasnost korištenja troškova 241
13. Složeni modeli za mjerenje i predviđanje performanse 300
13.1. Altmanov Z-score za prognoziranje opasnosti od bankrota proizvodnih poduzeća 301
13.2. Altmanov model EMS za prognoziranje opasnosti od bankrota poduzeća koja ne kotiraju na burzi (EMS = Emerging Market Scoring model) 303
13.3. BEX indeks za procjenu poslovne izvrsnosti 305
14. Analiza SWOT za poduzeće “Dobrić” d.d. 308
15. Model Balanced Scorecard strategije mjerenja i razvoja performansi 309
15.1. Izvori nastanka modela Balanced Scorecard i osnovna definicija 309
15.2. Mjerenje i razvoj performansi u modelu Balanced Scorecard 310
15.3. Temeljna konstrukcija modela Balanced Scorecard 316
15.4. Lanac uzroka i posljedica u BSC-u i kvantifikacija strategije 319
15.5. Ravnoteža u modelu Balanced Scorecard 321
15.6. Izgradnja modela mjerenja za praćenje provedbe strategije i procjenu postignuća pomoću pokazatelja performanse 323
16. Procjena performansi poduzeća primjenom modela EFQM poslovne izvrsnosti 334
17. Nužne korekcije najvažnijih pokazatelja performanse u slučaju revalorizacije materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine 343
17.1. Definiranje problema 343
17.2. Nužne korekcije računanja najvažnijih pokazatelja aktivnosti 344
17.3. Nužne korekcije računanja najvažnijih pokazatelja profitabilnosti 344
17.4. Nužne korekcije računanja novčanih pokazatelja performanse 345
17.5. Nužne korekcije računanja pokazatelja performanse likvidnosti 345
17.6. Nužne korekcije računanja pokazatelja performanse solventnosti 345
17.7. Nužne korekcije računanja pokazatelja stvaranja vrijednosti 346
18. Pokazatelji financijske performanse kod poduzeća koja imaju zanemarivo mali kapital i imovinu u odnosu na prihode 347
19. Pregled ključnih pokazatelja financijske performanse 358
20. Rječnik izraza na engleskom jeziku za analizu financijskih izvještaja 382