Bračna stečevina


Predmet: U postupku je utvrđeno da je tužiteljica radila u domaćinstvu, vodila brigu oko odgoja i podizanja djece te u svakom drugom obliku doprinosila upravljanju i održavanju zajedničke imovine, te je stoga pravilan zaključak da je doprinos tužiteljice i tuženika u stjecanju predmetne imovine podjednak, dakle svakoga u 1/2 dijela.

Broj presude: Gž Ob-991/2021-2, od 29. rujna 2021., od 10.01.2022

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Prema odredbi čl 279 Zakona Narodne novine broj 11 1978 27 1978 45 1989 59 1990 25 1994 dalje ZBPO svaki bračni drug može za vrijeme trajanja braka ili nakon prestanka braka tužbom zahtijevati da sud utvrdi koliki je njegov dio u zajedničkoj imovini ili dijelu te imovine ili na pojedinoj stvari iz te imovine Kod utvrđivanja suvlasničkih dijelova udio bračnog druga u zajedničkoj imovini određuje se prema njegovom doprinosu u stjecanju te imovine Kod utvrđivanja doprinosa bračnih drugova u stjecanju zajedničke imovine sud vodi računa kako o zaradi svakog bračnog druga tako i o radu u domaćinstvu i obitelji brizi oko odgoja i podizanja djece te i o svakom drugom obliku rada i suradnje u upravljanju održavanju i povećanju zajedničke imovine čl 281 ZBPO što je prvostupanjski sud utvrdio i za svoje utvrđenje dao jasne i dostatne razloge Naime u postupku je utvrđeno da je tužiteljica radila u domaćinstvu i obitelji vodila brigu oko odgoja i podizanja djece te u svakom drugom obliku doprinosila ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu