Bračna stečevina


Predmet: Kada je imovina bračnih drugova stečena zajedničkim sredstvima stečenim radom i nesporno među strankama predstavlja bračnu stečevinu glede veličine suvlasničkih omjera može se primijeniti samo odredba da se ima smatrati da su suvlasnički omjeri stranaka jednaki (neoboriva zakonska predmnijeva), jer drugačije nisu ugovorili.

Broj presude: Rev 3210/2019-2, od 18. rujna 2019., od 11.07.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Temeljem prethodno utvrđenog činjeničnog stanja nižestupanjski sudovi su pravilno primijenili materijalno pravo kada su prihvatili zahtjev tužiteljice na utvrđenje da zajedničku imovinu tužiteljice i tuženika stečenu tijekom bračne zajednice čini nekretnina označena kao k č br 147 1 z u 1145 k o N u naravi kuća dvorište i pašnjak površine 1986 m2 te da su parnične stranke suvlasnici nekretnine i to tužiteljica za u 2 5 dijela a tuženik u 3 5 dijela a što je tuženik dužan priznati Naime kako je to prethodno istaknuto u ukidnoj odluci ovog suda broj Rev 2042 12 2 od 25 siječnja 2017 pravni režim imovine bračnih drugova prosuđuje se prema zakonu koji je bio na snazi u vrijeme stjecanja te imovine Kako u primjeni odredbe čl 252 Obiteljskog zakona Narodne novine broj 162 98 dalje Obz 98 koji je bio u primjeni od 1 srpnja 1999 do 22 srpnja 2003 tako i u primjeni odredbe čl 248 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu