RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 11.2007
  • Članak:Davanje zajma i oročenje novca
  • Stranica:71.
  • Autor/i:Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Sažetak:

  1. Davanje dugoročnog zajma uz obračun kamata
  2. Oročenje novca i kamate

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)