RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Pravo i porezi - 12.2007
 • Članak:Ugovori o posudbi
 • Stranica:45.
 • Autor/i:Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.

Sažetak:

Novim ZOO-om uveden je kao poseban imenovani ugovor i ugovor o posudbi, koji nastaje kad posuditelj preda posudovniku određenu stvar na besplatnu uporabu, a ovaj se obveže vratiti je nakon uporabe. Objekt posudbe su nepotrošne stvari, a potrošna stvar može biti objektom posudbe samo ako se ugovori povrat upravo te stvari. U ostalim odredbama su izričito predviđena prava i obveze stranaka te posebne odredbe o zastari uzajamnih zahtjeva. Ovakvi su ugovori i ranije bili česti u praksi, ali nisu bili posebno uređeni odredbama ZOO-a, već su se na taj ugovor primjenjivala pravna pravila bivšeg Općeg građanskog zakonika, pa se u ovome članku razmatraju odredbe novog ZOO-a o ugovoru o posudbi.

 1. Uvod
 2. Pojam i obilježja
 3. Prava i obveze posudovnika
 4. Prava i obveze posuditelja
 5. Zastara uzajamnih zahtjeva
 6. Ogledni primjerak ugovora o posudbi
 7. Otvaranje stečaja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)