RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  1. Uvodne napomene
  2. Naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
  3. Obračun članarina turističkim zajednicama za 2007.
  4. Spomenička renta
  5. Plaćanje naknade za eksploataciju mineralnih sirovina te izdvajanje sredstava za istraživanje mineralnih sirovina

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)