Sastavljanje obrasca PDV-K – konačni obračun PDV-a za 2007.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2008
Članak:
Sastavljanje obrasca PDV-K – konačni obračun PDV-a za 2007.
Stranica:
188.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Obveza izrade konačnog obračuna PDV-a za porezne obveznike ne uključuje samo sastavljanje godišnjeg izvješća nego i kontrolu ispravno obračunanog poreza na promete dobara i usluga u protekloj poslovnoj godini, kao i možebitne ispravke. I za 2007. konačni obračun treba sastaviti na godišnjem izvješću – obrascu PDV-K, koji se nije promijenio u odnosu na prijavu za prethodnu, 2006., godinu. O osobitostima izrade konačnog obračuna uz prikaz važnijih stajališta Ministarstva financija koja su objavljena u cijelosti u časopisu PiP iz 2007., kako za pravne osobe i "dobitaše" tako i obrtnike "dohodaše", može se pročitati u nastavku članka.
  1. Uvodne napomene
  2. Novosti u vezi s oporezivanjem PDV-om u 2007. i prikaz važnijih stajališta Ministarstva financija
  3. Osobitosti pri izradi konačnog obračuna PDV-a za neke djelatnosti
  4. Najbitnije odredbe u vezi sa sastavljanjem konačnog obračuna PDV-a
  5. Izrada konačnog obračuna PDV-a za društva i obrtnike "dobitaše"
  6. Izrada konačnog obračuna PDV-a za fizičke osobe "dohodaše"
  7. Zaključivanje poreznih evidencija - knjiga I-RA i U-RA
  8. Kako treba popuniti obrazac PDV-K za 2007.
Hashtags:
#PDV, #Porezi