RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

MSFI 6 primjenjuje se na izdatke vezane za istraživanje i procjenu mineralnih resursa koje trgovačko društvo bilježi u vezi s obavljanjem te djelatnosti. Taj se standard ne možeprimjenjivati na izdatke koji su nastali prije istraživanja i procjene odnosno prije nego što je društvo dobilo zakonska prava na takva istraživanja, kao ni na izdatke koji su nastali nakon što je dokazana tehnička izvedivost i komercijalna isplativost vađenja mineralnih resursa.Objavljivanje MSFI-a 7 rezultiralo je povlačenjem MRS-a 30, koji je uređivao pitanje objavljivanja financijskih izvješća banaka. Novi MSFI 7 ne ograničava svoju primjenu samo na banke već se odnosi i na ostala društva koja su obvezna primjenjivati MSFI-e kao što  su veliki poduzetnici i poduzetnici čije su dionice ili dužnički vrijednosni papiri uvrštene ili se obavlja priprema za njihovo uvrštavanje na organizirano tržište vrijednosnih papira,uključujući i sve  poduzetnike iz financijskog sektora.U ovom članku obrađujemo računovodstveni postupak u vezi sa smjernicama danim tim društvima.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)