RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2008
  • Članak:Ulaganja u nekretnine
  • Stranica:28.
  • Autor/i:Tamara CIRKVENI, dip. oec.

Sažetak:

Računovodstveno vrednovanje ulaganja u nekretnine koje se nabavljaju ili izgrađuju radi ostvarivanja prihoda od najma i/ili povećanja njihove kapitalne vrijednosti uređuju MRS 40 i HSFI 7. Ovisno o interesima ulagača i njihovim poslovnim ciljevima kod ulaganja u nekretnine može se primijeniti model evidencije nekretnina po trošku nabave ili fer vrijednosti. U poslovnoj praksi postoje i situacije kada se u slučaju prenamjene nekretnine naknadno prenose sa ili na ulaganje u nekretnine.Članak daje primjere računovodstvenih postupaka u svezi s ulaganjima u nekretnine.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)