RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U nekoliko prethodnih brojeva RRiF-a prikazali smo sudsku praksu Vrhovnoga suda Republike Hrvatske (dalje: VSRH), koja se odnosila na otkaze ugovora o radu i to ponajprije na izvanredne otkaze (bez obveze poštivanja otkaznoga roka), što je najradikalnije sredstvo poslodavca u slučajevima, kada uvažavajući sve okolnosti i interese obiju strana ugovora o radu nastavak radnoga odnosa nije moguć (momentalni otkaz). Najčešće je riječ o teškim povredama ugovornih obveza iz ugovora o radu koje počini radnik. Kako mogući teški oblici tih povreda nisu u Zakonu o radu (Nar. nov., br. 137/04. – proč. tekst i 68/05. – dalje: ZR) ni opisani niti oprimjereni, u tom je području dragocjena praksa VSRH, iz koje se razabire što se može smatrati (teškom)povredom ugovornih obveza iz ugovora o radu. U nastavku ćemo prikazati praksu toga Suda koja se odnosi na redovne otkaze ugovora o radu koje poslodavac daje radniku, kada poslodavac mora poštivati propisani (čl. 120. ZR-a) ili ugovoreni otkazni rok koji može biti i dulji kada poslodavac otkazuje ugovor oradu, ali ne i kraći od propisanoga.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)