Računovodstveni postupci revalorizacije dugotrajne imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2008
Članak:
Računovodstveni postupci revalorizacije dugotrajne imovine
Stranica:
41.
Autor/i:
Autor: Tamara CIRKVENI, dip. oec.
Sažetak:
Dugotrajna materijalna  i nematerijalna imovina revalorizira se prema zahtjevima HSFI-a 6 odnosno  MRS-a 16 i HSFI-a 5 odnosno MRS-a 38. Revalorizacijska pričuva nastala revalorizacijom dugotrajne imovine iskazuje se kao dio kapitala dok se ne realizira.  Revalorizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine može se provoditi na dva načina. Prvi je revalorizacija bruto knjigovodstvene vrijednosti sredstva, a drugi način je revalorizacija neto knjigovodstvene vrijednosti sredstava.
Hashtags:
#Računovodstvo