RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom se članku uređuje pitanje primjene trgovačkih običaja u nas i u okviru međunarodne kupoprodaje robe. Za shvaćanje njihove primjene treba ih razlikovati od ostalih autonomnih izvora trgovačkog prava koje se često uključuje u pojam trgovačkih običaja. Ujedno je nužno staviti trgovačke običaje u odnos sa dispozitivnim zakonskim normama te odrediti prioritet u primjeni, osobito ako je riječ o trgovačkim običajima koji su contra legem. Ipak, za primjenu u praksi najnužnije je odgovoriti na pitanje njihova dokazivanja u sudskom postupku, odnosno primjenu načela iura novit curia kod trgovačkih običaja gdje treba voditi brigu i o pravilima parničnog postupka.Donošenjem novog ZOO-a jasnije je uređena primjena trgovačkih običaja, čime su uklonjene nejasnoće koje su proizlazile iz ZOO-a preuzetog u pozitivno zakonodavstvo RH 1991. No, donošenjem novog ZOO-a nije u potpunosti dovršeno uređenje trgovačkih običaja, već će biti potrebno de lege ferenda vršiti izmjene i u drugim zakonima od kojih se može istaknuti Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori.

  1. Pojam trgovačkih običaja
  2. Razlikovanje trgovačkih običaja od drugih autonomnih izvora trgovačkog prava
  3. Primjena trgovačkih običaja prema subjektivnoj i objektivnoj teoriji
  4. Odnos trgovačkih običaja prema dispozitivnim pravnim normama
  5. Načelo iura novit curia u primjeni trgovačkih običaja
  6. Uređenje običaja u međunarodnim kodifikacijama (ulfis, ulis i konvencija ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe)
  7. Trgovački običaji prema unidroit-ovim načelima međunarodnih trgovačkih ugovora i načelima europskog ugovornog prava (pecl)
  8. Trgovački običaji prema zakonu o obveznim odnosima
  9. Zaključna razmatranja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)