RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Privatno vlasništvo na zemljištu i drugim nekretninama pretvaralo se u društveno vlasništvo na temelju važećih propisa te je upis društvenog vlasništva na nekretninama upisivan u zemljišne knjige. I danas u njima nalazimo takve upise jer nije dovršen postupak pretvorbe društvenog vlasništva u privatno. Pretvorba društvenog vlasništva u privatno započela je 1991. donošenjem niza posebnih zakona, a pretpostavke za pretvorbu društvenog vlasništva u privatno vlasništvo u cijelosti su utvrđene donošenjem Zakona o zemljišnim knjigama i Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

  1. Nacionalizacija nekretnina
  2. Upis stanova izuzetih u postupku nacionalizacije u zemljišne knjige
  3. Pretvorba društvenog vlasništva u privatno vlasništvo
  4. Posebni zemljišnoknjižni postupci
  5. Upis građevina u zemljišne knjige
  6. Upis stanova i drugih posebnih dijelova nekretnine u zemljišne knjige

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)