Financijski pokazatelji u bankarskim modelima za procjenu boniteta trgovačkih društava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2008
Članak:
Financijski pokazatelji u bankarskim modelima za procjenu boniteta trgovačkih društava
Stranica:
35.
Autor/i:
Autori: Prof. dr. sc. Ivica PERVAN
Boris Peko, dipl. oec.
Sažetak:
Procjena kreditnog rizika klijenata banke bitan je element za uspostavljanje poslovnih odnosa s klijentima, donošenje odluke o kreditiranju i definiranju svota kredita i kamatne stope. Kvalitetna procjena boniteta rezultira kategorizacijom klijenata banke, pa je banka u mogućnosti dati kredit onim klijentima kod kojih je kreditni rizik na prihvatljivoj razini. Na taj način banke smanjuju rizike kreditiranja i ukupne rizike poslovanja te poboljšavaju svoj kreditni portfelj i aktivu. Empirijska analiza je pokazala da hrvatske banke imaju prilično razvijene modele za procijenu boniteta koji obuhvaćaju više komponenti. Uvid u poslovnu praksu više banaka pokazuje da je osim financijske važna i nefinancijska komponenta, koja obuhvaća analizu obilježja društva, dosadašnji odnos s bankom, obilježja uprave i vlasnika društva, stupanj ovisnost o kupcima, dobavljačima, očekivana kretanja u industriji, itd. Što se tiče financijske komponente, iz obrađenih primjera vidimo da se obrađuju gotovo sve skupine financijskih pokazatelja gdje se svaki pokazatelj rangira i ocjenjuje. Pritom banke vode brigu o tome da se poželjne vrijednosti pokazatelja razlikuju po industrijama. Banke u posljednje vrijeme koriste i sofisticirane statističke metode koje računovostvene infomacije i financijske pokazatelje pretvaraju u prognoze (prognoza vjerovatnosti blokade žiro-računa klijenta).
  1. Procjena boniteta u kontekstu poslovanja banke
  2. Osnovni modeli za procjenu boniteta trgovačkih društava i ključni pokazatelji
  3. Modeli procjene boniteta u hrvatskim banakama
  4. Zaključak
Hashtags:
#PoslovneFinancije, #Računovodstvo, #RačunovodstvoFinancijskog