Uvjeti za obavljanje turističkih usluga u nautičkom turizmu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2008
Članak:
Uvjeti za obavljanje turističkih usluga u nautičkom turizmu
Stranica:
131.
Autor/i:
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Sažetak:
Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekta nautičkog turizma (Nar. nov., br. 69/08.) stupio je na snagu 21. lipnja 2008. i time su prestale važiti odredbe Pravilnika o vrstama i kategorijama plovnih objekta nautičkog turizma (Nar. nov., br. 11/97., 105/98., 38/99., 56/00. i 106/00.). Najbitnija novost ovog Pravilnika je u tome da je proširen krug plovila koja se moraju kategorizirati (kao i na charter plovila). Time je, s motrišta PDV-a, konačno jasnija mogućnost primjene stope PDV-a od 10% kao usluga smještaja na plovnim objektima za iznajmljivanje s uslugom smještaja preko 24 sata (charter). U području nautičkog turizma primjenjuje se i novi Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (Nar. nov., br. 72/08.) koji je stupio na snagu 1. srpnja 2008., a kojim su prestale važiti odredbe Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (Nar. nov., br. 142/99., 47/00., 121/00., 45/01., 108/01. i 106/04.). Opširnije o navedenim Pravilnicima može se pročitati u nastavku članka.
  1. Nautički turizam
  2. Plovni objekti nautičkog turizma
  3. Luke nautičkog turizma
Hashtags:
#PDV, #PDV, #Porezi, #Porezi, #Računovodstvo, #RačunovodstvoUTurzimu, #StopePDV, #TržišteIPropisi, #UslužneDjelatnosti