Njemački Zakon o procjeni za potrebe oporezivanja

Časopis: Pravo i porezi - 10.2008
Članak:
Njemački Zakon o procjeni za potrebe oporezivanja
Stranica:
46.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Sažetak:
Za potrebe utvrđivanja vrijednosti porezne osnovice kod imovinskih poreza u Njemačkoj donesen je poseban Zakon o procjeni (Bewertungsgesetz, dalje: BewG-a), koji sadržava opće porezne propise koji se odnose na procjenu vrijednosti imovine koja podliježe oporezivanju (opće porezno pravo). Posebni propisi o procjeni svojstveni pojedinim imovinskim porezima nalaze se u posebnim poreznim zakonima (Zakon o porezu na dohodak (Einkommensteuergesetz), Zakon o porezu na dobit (Körperschaftsteuergesetz), Zakon o porezu na nasljedstva i darove (Erbschaftsteuergesetz)), koji se primjenjuju u slučajevima kada Zakon o procjeni upućuje na njihove odredbe. Za potrebe ovog članka daje se sažet i prilagođen prikaz najvažnijih odredaba iz njemačkog Zakona o procjeni iz 1934. (posljednje izmjene i dopune 20. prosinca 2007.). Budući da u nas ne postoji sličan pravni propis, pod određenim uvjetima i uz nužnu prilagodbu za potrebe procjene imovinske vrijednosti mogu pomoći i njemačke odredbe.
 1. Opći propisi o procjeni
 2. Posebni propisi o procjeni
 3. Posebni propisi
 4. Savjet za procjenu, vijeće procjenitelja
 5. Zemljišna imovina
 6. Neizgrađena zemljišta
 7. Izgrađena zemljišta
 8. Posebni propisi
 9. Pogonska imovina
 10. Posebni propisi i ovlaštenja
 11. Propisi za procjenu imovine na području navedenom u članku 3. ugovora o ujedinjenju
 12. Propisi za procjenu zemljišnog posjeda za porez na nasljedstvo od 1. siječnja 1996. te za porez na promet nekretnina od 1. siječnja 1997.
Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo, #Pravo, #PravoEU