Porez na dohodak - novi obrasci ID, IDD i IDD-1

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2009
Članak:
Porez na dohodak - novi obrasci ID, IDD i IDD-1
Stranica:
171.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

U Nar. nov., br. 2/09. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar.nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., dalje: Pravilnik o porezu na dohodak) koji je stupio na snagu danom objave, 3. siječnja 2009.  Novosti koje su stupile na snagu početkom 2009. odnose se na izmjene obrazaca ID, IDD, IDD-1. Koje su to novosti te o čemu isplatitelji primitaka trebaju voditi brigu pročitajte u nastavku ovog članka.
  1. NOVOSTI U VEZI S OBRASCIMA ID
  2. NOVI OBRAZAC IDD
  3. NOVI OBRAZAC IDD-1
Hashtags:
#Dohodak, #Dohodak, #DrugiDohodak, #Plaće, #Porezi, #Porezi