Rad upravnog odbora

Časopis: Pravo i porezi - 7.2009
Članak:
Rad upravnog odbora
Stranica:
3.
Autor/i:
Autor: Akademik Jakša BARBIĆ
Sažetak:
Nakon posljednjih izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima, a vezano uz ustroj organa dioničkog društva, uz dualistički ustroj organa navedenoga društva (uprava, nadzorni odbor i glavna skupština) utvrđena je mogućnost i ustroja organa s monističkim sustavom, kod kojega uz glavnu skupštinu postoji još samo jedan organ umjesto dva, a to je upravni odbor. Samim Zakonom o trgovačkim društvima precizirana je nadležnost upravnog odbora, što znači da upravni odbor vodi poslove društva, postavlja osnove za obavljanje predmeta poslovanja, obavlja imenovanje i opoziv imenovanja izvršnih direktora, tako da je sam rad upravnoga odbora determiniran njegovim osnovnim navedenom funkcijama.
Hashtags:
#Pravo, #ZTD