Prejudicijelno djelovanje kaznene presude u parničnom postupku

Časopis: Pravo i porezi - 7.2009
Članak:
Prejudicijelno djelovanje kaznene presude u parničnom postupku
Stranica:
46.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.
Sažetak:
Članak analizira do kojeg opsega seže prejudicijelno djelovanje presude kaznenog suda na parnični postupak. Sudac je u građanskim parnicama ovlašten donositi deklaratorne odluke o postojanju ili nepostojanju pravnih odnosa ili prava bez obzira na to tko je nadležan za rješavanje predmetnog pitanja, ukoliko isto već nije riješeno pravomoćnom odlukom nadležnog tijela ili pak rješavanje tog pitanja građanskom sudu nije zabranjeno nekim izričitim zakonskim propisom. Parnični sud je vezan za pravomoćnu presudu kaznenog suda samo u pogledu postojanja kaznenog djela i kaznene odgovornosti počinitelja kojom se isti proglašava krivim. Kod prethodnog pitanja često je potrebno da parnični sud prekine postupak i sačeka pravomoćnu odluku kaznenog suda. Tada sudac ima mnogo jasniju situaciju u parnici što mu olakšava donošenje odluke. Autor analizira dosadašnju domaću  sudsku praksu o istom pitanju, uređenja austrijskog parničnog postupka te tri sustava rješavanja prethodnog pitanja.  
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #GrašanskoPostupovnoPravo, #KaznenoPravo, #Pravo, #Pravo