RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 125/08., dalje: ZIDZJN) stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2009., osim čl. 12. a koji stupa na snagu 1. siječnja 2010. Rečenom novelom Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 110/07., dalje: Zakon)izvršena su značajne izmjene u važećim propisimao javnoj nabavi.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)