RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Elektronička i električna oprema koja je mogući otpad za zbrinjavanje prema Pravilniku o gospodarenju elektroničkim i električnim uređajima i opremom (Nar. nov. br. 74/07., 133/08.) i za koje su neke pravne i fizičke osobe dobile koncesiju kao ovlašteni skupljači... sabirni centri...

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)