Prijava poreza na dohodak pomoraca za 2009.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2010
Članak:
Prijava poreza na dohodak pomoraca za 2009.
Stranica:
130.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Tuzemni poslodavci članova posade broda u međunarodnoj plovidbi i članovi posade broda zaposleni kod inozemnog poslodavca nemaju obvezu obračuna i plaćanja predujma poreza na dohodak tijekom godine prema primitcima koje ostvaruju radeći na brodu. Upravo zbog navedenog svi članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi su obvezni predati godišnju poreznu prijavu bez obzira na broj dana provedenih na brodu. Detaljnije o tome pročitajte u nastavku ovog članka.

1. Uvod

2. Izdatci s osnove plaćenih obveznih doprinosa u 2009.

3. Pomorski dodatak članova posade broda

4. Godišnja prijava poreza na dohodak – obrazac DOH

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi