RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 4.2010
  • Članak:Etažno vlasništvo
  • Stranica:0.
  • Autor/i:Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ, dipl. iur.

Sažetak:

U RH promijenjen je sustav etažnog vlasništva pa stanovi nisu više samostalne stvari u pravnom prometu već su oni suvlasnički dio nekretnine (zgrade i zemljišta) s kojim je povezan posebni dio nekretnine. Na određenom broju stanova vlasništvo je stečeno u postupcima otkupa stanova, dok su određeni stanovi vraćeni u vlasništvo u postupcima denacionalizacije. Dakle, posebni dijelovi nekretnine stečeni su temeljem posebnih zakona, u kojima nije određen suvlasnički omjer (Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine). Takvi stanovi stečeni su kao posebna stvar pa se je, radi povezivanja etažnog vlasništva sa suvlasništvom nekretnine (zgrade i zemljišta), pojavila potreba, propisivanja postupka usklađenja zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja, a sve kako bi se stvorile pretpostavke za upis etažnog vlasništva i uspostava jedinstva nekretnine i posebnih dijelova zgrade prema odredbi čl. 370. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)