RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U hrvatskim poslovnim, pravosudnim i komorskim krugovima, uključujući i Hrvatsku udrugu poslodavaca, aktualna tema je izvansudsko ili alternativno rješavanje sporova, a posebno mirenjem. U ovome članku autor pojašnjava koje institucije u Republici Hrvatskoj pružaju pravnu zaštitu strankama u sporovima u vezi s njihovim imovinskim ili trgovačkim pravima i obvezama. Osim toga prikazuje pravne izvore koji utemeljuju institucije i uređuju postupke pred institucijama za sudsko i izvansudsko rješavanje sporova te rezimira dosadašnje rezultate u tome području. Na kraju iznosi prijedloge za uspostavu miriteljskog (medijacijskog) sustava, koji će odgovarati samoj prirodi medijacije.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)