RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 6.2011
  • Članak:Novine u ZPP-u
  • Stranica:22.
  • Autor/i:Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.

Sažetak:

Dana 13. svibnja 2011., na svojoj 23. sjednici Hrvatski sabor je s 92 glasa „za“, 1 „protiv“ i 1 „suzdržan“ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku u skladu s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, br. P.Z.E. 792. Taj je zakon objavljen u Nar. nov., br. 57. od 25. svibnja 2011., a stupa na snagu osam dana od dana objave osim odredaba čl. i čl. 14., čl. 29. u dijelu koji se odnosi na Europski sud i čl. 49. koje stupaju na snagu na dan prijama RH u EU. Autorica u ovom članku analizira novine koje se uvode u parnični postupak.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)