RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Smanjenje vrijednosti imovine trgovačkog društva provodi se u skladu s određenim informacijama i procjenama o pokazateljima koji indiciraju smanjenje vrijednosti imovine. Pri tome treba voditi brigu o tome da se ta vrijednost imovine treba iskazati prema nadoknadivim svotama. Smanjenje vrijednosti imovine je rashod razdoblja iznad svote revalorizacijske pričuve oblikovane za tu imovinu. U ovom članku autor piše o metodama procjene nadoknadive vrijednosti materijalne imovine i goodwilla.

1. Uvod
2. Nadoknadiva vrijednost imovine
3. Nadoknadiva vrijednost jedinice koja stvara novac
4. Raspodjela goodwilla na jedinice koje stvaraju novac
5. Vrijednost u uporabi i procjena budućeg novčanog tijeka
6. Priznavanje i mjerenje gubitka od smanjenja vrijednosti imovine
7. Ukidanje gubitka od smanjenja
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)