RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 12.2011
  • Članak:Valutna klauzula i sitni inventar
  • Stranica:92.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Sažetak:

  • Proračunsko računovodstvo

U ovom se proračunskom praktikumu knjiže i obrazlažu knjiženja sljedećih poslovnih promjena: 1. VALUTNA KLAUZULA PRI NABAVI DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE i 2. OTPIS ISTNOG INVENTARA. Pri nabavi dugotrajne nefinancijske imovine ako je ugovorena valutna klauzula, u troškove nabave ne može se ubrojiti razlika utemeljena na razlici tečajeva valute jer se ta razlika ubraja u financijski rashod. Sustav otpisa sitnog inventara nije izravno uređen propisima iz područja proračunskog računovodstva. Stoga on mora biti uređen internim aktima osobe koja primjenjuje ovaj računovodstveni sustav. Osnovni materijalni propis koji se rabi u priznavanju navedenih poslovnih promjena je Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov., br. 114/10. i 31/11. – ispr.)

1. Razlika valutne kaluzule pri nabavi dugotrajne nefinancijske imovine
2. Otpis sitnog inventara

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)