RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Uvažavajući značaj sudske prakse u tumačenju i primjeni pravnih norma, nastavljamo prikazivati pojedine odluke sudova u području radnoga prava. Pritom ne zanemarujemo ni odluke tzv. nižih sudova (općinskih i županijskih), osobito kada se temelje na valjanim i prihvatljivim argumentima. Sada prikazujemo, kroz konkretne odluke sudova u radnim sporovima, ulogu i način rada radničkoga vijeća kao jednoga od triju temeljnih oblika sudjelovanja radnika u odlučivanju poslodavca (ostala dva oblika su skupovi radnika i predstavljanje radnika u organu poslodavca). Tri odluke koje prikazujemo u nastavku aktualne su i u primjeni sada važećeg Zakona o radu.

1. Uvod
2. Radničko vijeće – obveza savjetovanja prije donošenja odluke
3. Način rada radničkog vijeća
4. Predmet kolektivnog ugovora

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)