Isplata plaća iz dobitka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2012
Članak:
Isplata plaća iz dobitka
Stranica:
51.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Isplata dividende dioničarima u dioničkom društvu ili dobitka nakon oporezivanja u društvu s ograničenom odgovornošću smatra se dohotkom od kapitala po osnovi udjela u kapitalu i oporezuje se po stopi od 12% uvećanoj za prirez. No kada se osobi koja nema udio u kapitalu na temelju menadžerskog ugovora s obilježjem ugovora o radu ili radniku na temelju očekivanih pozitivnih rezultata rada isplaćuje bonus iz dobitka društva, smatra se plaćom odnosno dohotkom od nesamostalnog rada. Taj dohodak podliježe plaćanju doprinosa iz plaće i na plaću na temelju kojih se ostvaruju prava iz mirovinskog osiguranja te poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

1. Uvodne napomene
2. Plaća iz dobitka u socijalnom i poreznom sustavu
3. Izvješća Poreznoj upravi i Regosu
4. Knjiženje plaće iz dobitka
5. Mogućnost ograničenja osnovice za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje na godišnjoj razini

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja