Prikaz njemačkog Zakona o porezu na zemljište (nekretnine)

Časopis: Pravo i porezi - 12.2012
Članak:
Prikaz njemačkog Zakona o porezu na zemljište (nekretnine)
Stranica:
31.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Vladimir KRTALIĆ, dipl. ing. građ.
Sažetak:
Njemački se Zakon o porezu na zemljište gotovo u neizmijenjenom obliku primjenjuje 40 godina. Zakonom je uređena obveza plaćanja poreza na zemljište, utvrđivanje svote poreza na zemljište te rokovi plaćanja. Zakonom je omogućeno službenicima jedinica lokalne samouprave da samostalno utvrde svotu poreza na nekretnine primjenom Zakona o utvrđivanju vrijednosti na način da utvrde jedinstvenu vrijednost, primijene Zakonom propisanu poreznu stopu i multiplikator jedinice lokalne samouprave.
Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo