RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom se članku bavimo još jednom u nizu zakonskih promjena na planu poreznog zakonodavstva, i to baš Novelom Općeg poreznog zakona koja je objavljena u Nar. nov., br. 136/12. (dalje: Novela), onim njezinim dijelom koji se nalazi u čl. 5. i 6. kojima se mijenjaju čl. 94. i 96. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08 – 136/12. – dalje: OPZ). Konkretno, riječ je o zakonskoj novosti kojom se određuje da zastara počinje svoj tijek tek nakon isteka godine u kojoj je utvrđeno da ima osnove za oporezivanje.

1. Prikaz novela
2. Postavljanje i raščlamba problema
3. Zaključak – zastare praktički nema

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)