RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

A. Članarine
1. Sastavljanje konačnog obračuna članarine u turističkim zajednicama
2. Članarine i doprinosi za koje se ne podnosi godišnji obračun
B. Naknade za šume
3. Naknade za općekorisne funkcije šuma
C. Rente
4. Spomenička renta

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)