RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Uvod

AKTIVA
A. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital
B. Dugotrajna imovina
C. Kratkotrajna imovina
D. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunani prihodi

PASIVA
A. Kapital i pričuve
B. Rezerviranja
C. Dugoročne obveze
D. Kratkoročne obveze
E. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja
F. Ukupna pasiva
G. Izvanbilančni zapisi

DODATAK BILANCI
KAPITAL I PRIČUVE
Pripisano imateljima matice kapitala
Pripisano manjinskom interesu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)