RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Proračunske osobe mogu pri nabavi proizvoda, roba i usluga dati predujam, ali pritom moraju voditi brigu o propisanim ograničenjima ili, ako se to traži, pribavljanju suglasnosti na način kao je to određeno Zakonom o proračunu. U nastavku članka daju se knjiženja danih predujmova kod proračunskih osoba koje nisu i onih koje jesu u sustavu poreza na dodanu vrijednost.

1. Dani predujmovi proračunske osobe koja nije u sustavu PDV-a
2. Dani predujmovi proračunske osobe koja je u sustavu PDV-a

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)