RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Uvozom dobara podrazumijeva se svaki unos dobara u Europsku uniju koja nisu u slobodnom prometu na području Europske unije, u skladu s carinskim propisima. Jednako tako, uvozom dobara smatra se i unos dobara koja su u slobodnom prometu na području Europske unije, a potječu s trećih područja koja su dio carinskog područja Europske unije u skladu s carinskim propisima. Uvoz dobara u EU, odnosno u RH, predstavlja oporezivu transakciju, pa je stoga u članku pojašnjeno na koji se način utvrđuje porezna osnovica te kada pri uvozu nastaje porezna obveza. O navedenome i o drugim pojedinostima koje se pojavljuju prilikom uvoza dobara u EU, pročitajte u nastavku članka.
  1. Što se smatra uvozom dobara
  2. Mjesto uvoza dobara
  3. Nastanak oporezivog događaja i obveze obračuna PDV-a pri uvozu dobara
  4. Porezna osnovica pri uvozu dobara u Europsku uniju
  5. Oslobođenja pri uvozu
  6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)