RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  U lipnju 2013. Europski parlament i Vijeće Europske unije usvojili su novu računovodstvenu Direktivu 2013/34/EU o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i srodnim izvještajima za određena društva. Navedena Direktiva zamjenjuje dosadašnju Direktivu 78/660/EC o godišnjim financijskim izvještajima, dosad poznatu kao Četvrta direktiva, i Direktivu 83/349/EEC o konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima, poznatu kao Sedma direktiva. Sve zemlje članice Europske unije, uključujući i Republiku Hrvatsku, odredbe nove Direktive trebaju ugraditi u svoje nacionalne računovodstvene regulative najkasnije do 20. srpnja 2015. Autorica u članku daje kraći prikaz odredaba nove Direktive s naglaskom na izmjene u odnosu na zahtjeve prije važećih Direktiva.
  1. Cilj i sadržaj Direktive EU 2013/34/EU
  2. Definicije novih računovodstvenih pojmova
  3. Uvođenje nove kategorije poduzetnika – mikrodruštava
  4. Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja prema novoj Direktivi
  5. Sastavljanje ostalih financijskih izvještaja prema novoj Direktivi
  6. Konsolidacija financijskih izvještaja
  7. Objavljivanje financijskih izvještaja
  8. Revizija financijskih izvještaja
  9. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)