RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U slučaju prestanka radnog odnosa radniku koji nije iskoristio pripadajuće mu dane godišnjeg odmora, poslodavac mu za to treba isplatiti naknadu. Dakle, naknada za neiskorišteni godišnji odmor predstavlja u tom slučaju obvezu poslodavca prema radniku. Ako bi poslodavac uspio omogućiti radniku da prije prestanka ugovora o radu iskoristi preostali pripadajući mu godišnji odmor, ne bi bio obvezan radniku isplatiti tu naknadu. Na koji način treba utvrditi tu naknadu te kakav je porezni položaj ove isplate u smislu propisa o porezu na dohodak i porezu na dobitak, pročitajte u nastavku.
1. Uvodne pripomene
2. Utvrđivanje broja dana za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu
3. Visina naknade za neiskorišteni godišnji odmor
4. Porezni položaj isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor
5. Obveza predaje porezne prijave

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)